Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden A. Rullens Installatiebedrijf B.V. 2020.

Artikel 1 – Definities

 • Aanbod: elk aanbod door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever;
 • Algemene Voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen;
 • Dag: kalenderdag;
 • Medewerker(s): personen die in dienst zijn van Opdrachtnemer of van één van de aan Opdrachtnemer gelieerde ondernemingen alsmede de door Opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen;
 • Opdrachtgever: de partij met wie Opdrachtnemer onderhandelt over de totstandkoming van de Overeenkomst en/of met wie Opdrachtnemer de Overeenkomst sluit;
 • Opdrachtnemer: A. Rullens Installatiebedrijf B.V. met als vestigingsadres Sterrekroos 11, 4941 VZ te Raamsdonksveer, rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr. A. Meeuwissen, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 18105826, BTW nummer 8111.66.338.B.01;
 • Overeenkomst: een overeenkomst die tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever wordt gesloten inclusief de eventueel na de totstandkoming overeengekomen wijzigingen(en), en het overeengekomen meer- en/of minderwerk;
 • Prestatie: alle door Opdrachtnemer aangeboden uit te voeren werkzaamheden, te leveren zaken en diensten, die het onderwerp zijn van een aanbod, overeenkomst of andere rechtshandeling. Hieronder wordt onder meer verstaan de levering van (technische) zaken en/of de uitvoering van (installatie)werkzaamheden en/of advies diensten en/of andere daarmee verband houdende activiteiten;
 • Partij (-en): Opdrachtgever of Opdrachtnemer. Wanneer het begrip in meervoudsvorm wordt gebruikt worden Opdrachtgever en Opdrachtnemer bedoelt;
 • Stelpost: een in de offerte en/of de Overeenkomst genoemd geschat geldbedrag voor de aanschaf van bepaalde zaken en/of het (doen) uitvoeren van werkzaamheden waarvan de precisie omvang niet reeds is vast te stellen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1       Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen en/of Prestaties van Opdrachtnemer daaronder mede begrepen ontwerpen, advies- en informatieverstrekking, en/of alle met Opdrachtnemer gesloten Overeenkomsten en op alle overige rechtsbetrekkingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Afwijkende bepalingen zijn slechts geldig als deze vooraf uitdrukkelijk schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn overeengekomen.

2.2       De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Voor het geval de Opdrachtgever verwijst naar haar eigen voorwaarden en die voorwaarden van toepassing verklaart, dan komen Partijen middels aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden van Opdrachtnemer nadrukkelijk overeen dat Opdrachtnemer niet gebonden is aan die voorwaarden van de Opdrachtgever.

2.3       Slechts personen die daartoe volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel bevoegd zijn, zijn bevoegd rechtshandelingen te verrichten namens Opdrachtnemer. Rechtshandelingen verricht door andere dan daartoe bevoegde personen, kunnen slechts tegen Opdrachtnemer en derden worden ingeroepen indien Opdrachtnemer deze schriftelijk heeft bekrachtigd.

2.4       Voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Opdrachtnemer voordat de Overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de Algemene Voorwaarden bij Opdrachtnemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk kosteloos per e-mail worden toegezonden.

2.5       De Algemene Voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite www.rullensinstallatie.nl en zijn tevens gedeponeerd bij de kamer van koophandel.

2.6       Opdrachtnemer is te allen tijde bevoegd wijzigingen in, dan wel aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden aan te brengen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen verder van toepassing zijn. De wijziging wordt  gecommuniceerd middels e-mail aan Opdrachtgever. Een wijziging die rechtstreeks voortvloeit uit een wijziging van wet- of regelgeving, treedt in werking op het moment waarop de wijziging van wet- of regelgeving in werking treedt.

2.7       Deze Algemene Voorwaarden gelden mede ten behoeve van een ieder die door Opdrachtnemer wordt ingeschakeld, en ieder voor wiens handelen of nalaten Opdrachtnemer aansprakelijk is of kan zijn.

Artikel 3 – Het Aanbod

3.1       Een Aanbod door Opdrachtnemer geschiedt geheel vrijblijvend. De in het Aanbod opgenomen prijsberekeningen en voorwaarden gelden uitsluitend voor de opgegeven Prestatie. Wanneer een Aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft, of onder andere voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het Aanbod vermeld.

3.2       Het Aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Prestatie. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het Aanbod door de Opdrachtgever mogelijk te maken.

3.3       Indien een Aanbod van Opdrachtnemer (mede) gebaseerd is op informatie die door Opdrachtgever is verstrekt, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de volledigheid en de nauwkeurigheid van de informatie. De gevolgen van het geven van onvolledige en/of onnauwkeurige informatie, waaronder mede wordt begrepen informatie niet overeenkomend met de werkelijkheid, komt voor rekening en risico van Opdrachtgever.

3.4       Alle bij het Aanbod verstrekte informatie, illustraties, tekeningen, gegevens, prestatie- en verbruiksspecificaties, en/of andere kenmerken gelden steeds bij benadering en zijn voor Opdrachtnemer slechts bindend, indien dat uitdrukkelijk schriftelijk door Opdrachtnemer is aangegeven.

3.5       Opdrachtnemer kan niet aan haar Aanbod worden gehouden indien de Opdrachtgever had behoren te begrijpen dat het Aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

3.6       Bij aanvaarding van een vrijblijvend Aanbod door Opdrachtgever, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor het Aanbod binnen 4 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

3.7       Mondelinge toezeggingen verbinden Opdrachtnemer slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Opdrachtnemer zijn bevestigd.

3.8       Indien een Aanbieding op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs. De daadwerkelijke door Opdrachtnemer gewerkte uren en kosten zullen aan de Opdrachtgever worden doorberekend. Dit geldt eveneens voor stelposten opgenomen in de Aanbieding.

3.9       Het Aanbod van Opdrachtnemer geldt niet automatisch ook voor vervolg Aanbiedingen.

3.10     Een samengesteld Aanbod verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van het Aanbod tegen een overeenkomstig deel van de in het Aanbod opgegeven prijs.

3.11     Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien uitdrukkelijk schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen.

3.12     Indien Opdrachtgever het Aanbod van Opdrachtnemer niet aanvaard, is Opdrachtgever verplicht om de bescheiden binnen 14 Dagen franco terug te sturen aan Opdrachtnemer nadat Opdrachtnemer Opdrachtgever hiertoe heeft verzocht. Onder bescheiden worden verstaan de bij het aanbod behorende tekeningen, ontwerpen, berekeningen, technische specificaties en omschrijvingen etc. De Opdrachtgever is voorts verplicht om de kosten die de Opdrachtnemer in redelijkheid heeft gemaakt met het tot stand brengen van het Aanbod aan degene op wiens verzoek het Aanbod is uitbracht in rekening te brengen indien hij zulks voor het uitbrengen van het Aanbod aan Opdrachtgever heeft kenbaar gemaakt en Opdrachtgever hiermee schriftelijk akkoord is gegaan.

3.13     Het is Opdrachtgever verboden de door Opdrachtnemer vervaardigde Aanbieding en de daarbij behorende tekeningen, specificaties, ontwerpen etc. aan Opdrachtgever, voor eigen gebruik te gebruiken, te verveelvoudigen, te openbaren, ter beschikking te stellen aan derden dan wel op andere wijze in gebruik te geven tenzij Opdrachtnemer hiervoor schriftelijk uitdrukkelijk toestemming heeft verleend. 

Artikel 4 – De Overeenkomst

4.1       Een Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever komt tot stand nadat deze door Opdrachtnemer op haalbaarheid is beoordeeld en Opdrachtnemer schriftelijk de totstandkoming en de inhoud van de Overeenkomst bevestigt.  Indien een Aanbod door Opdrachtgever wordt aanvaard binnen de termijn voor aanvaarding zoals vermeld in het Aanbod, dan komt een Overeenkomst tot stand op het moment dat Opdrachtgever het Aanbod aanvaard.

4.2       Indien de Opdrachtgever het Aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Opdrachtnemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het Aanbod, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 1,3, 5 en 6.

4.3       Voor zover de aanvaarding door Opdrachtgever van een door Opdrachtnemer gedaan Aanbod op enig punt afwijkt van het Aanbod, dan komt er pas een Overeenkomst tot stand op het moment dat Opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk de totstandkoming en de inhoud van de Overeenkomst bevestigt.

4.4       Indien de communicatie uitsluitend mondeling verliep, dan komt de Overeenkomst toch tot stand op het moment dat Opdrachtnemer daadwerkelijk met de uitvoering van de Overeenkomst begint of opdracht daartoe geeft aan derden. In dit geval wordt de factuur geacht de inhoud van de Overeenkomst volledig en correct weer te geven.

4.5       Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen de aanvaarding van een door haar gedaan vrijblijvend Aanbod niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder (aanvullende) voorwaarde(n).

4.6       Opdrachtnemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Opdrachtnemer op grond van dit onderzoek gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, kan Opdrachtnemer een aanvraag  weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden verbinden waaronder bijvoorbeeld het door Opdrachtgever verstrekken van zekerheden ter zake van de tijdige voldoening van zijn verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

4.7       Opdrachtnemer is bevoegd om derden in te schakelen ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst en om de kosten hiervan conform de Overeenkomst aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

4.8       De Prestatie zal worden geleverd zoals gespecificeerd in de Overeenkomst, met dien verstande dat door Opdrachtnemer aangebrachte geringe of kleine wijzigingen die geen afbreuk doen aan de kwaliteit en/of de specificaties van de Prestatie zijn toegestaan.

4.9       Alle kenmerken, specificaties, geschiktheid en gebruik ten aanzien van de (mogelijk) te leveren Prestatie worden naar beste weten verstrekt, doch worden geacht slechts bij benadering van toepassing te zijn. Dit is alleen anders indien tussen Partijen contractueel is vastgelegd dat de in de Overeenkomst overeengekomen Prestatie exact dient overeen te stemmen met de te leveren Prestatie.

4.10     Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk om zich er van te vergewissen en te verzekeren dat de te leveren Prestatie in overeenstemming is met alle relevante en toepasselijke wettelijke, reglementaire en administratieve voorschriften. Opdrachtnemer aanvaard hiervoor geen enkele vorm van aansprakelijkheid. 

Artikel 5 – De prijs

5.1       De door Opdrachtnemer opgegeven prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen. Kosten die aan Opdrachtnemer in rekening worden gebracht c.q. maakt en die verband houden met de levering van de Prestatie aan Opdrachtgever, zoals bijvoorbeeld transportkosten, verzekeringen, emballagekosten, laad-en los kosten, en alle (overige) aan de levering van de Prestatie verwante kosten, worden door Opdrachtnemer bij Opdrachtgever in rekening gebracht.  Opdrachtgever is verplicht deze kosten aan Opdrachtnemer te vergoeden.

5.2       Prijsverhogingen die het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen zullen per direct en onverkort door Opdrachtnemer mogen worden doorbelast aan de Opdrachtgever.

5.3       Opdrachtnemer is bevoegd prijsverhogingen door te berekenen aan de Opdrachtgever als deze plaatsvinden 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst. Een prijsverhoging kan ontstaan door onder andere (niet uitputtend): stijging van transportkosten, bedrijfskosten, gebruikte hulpstoffen, materialen, transportmiddelen, oorlog, weersomstandigheden, calamiteiten, schaarste een wijziging in de betrokken cao, dan wel als gevolg van wetten, besluiten of beschikkingen van overheidswege.

5.4       Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Artikel 6 – Uitvoering van Overeenkomst – Termijnen

6.1       Opdrachtnemer neemt bij de uitvoering van de Overeenkomst de zorg van een goed opdrachtnemer in acht en zal de Prestatie naar beste wetenschap en kunde uitvoeren. Op Opdrachtnemer rust een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting.

6.2       Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante en essentiële informatie tijdig en naar waarheid verstrekken aan Opdrachtnemer die nodig is voor opzet, uitvoering en afronding van de Overeenkomst.  Opdrachtgever staat in voor en draagt het (financiële) risico van de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

6.3       Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst de noodzakelijke gegevens, niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan haar (informatie) verplichtingen heeft voldaan, is Opdrachtnemer bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst en de hieruit voortvloeiende schade, waaronder mede wordt verstaan vertragingsschade, bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

6.4       Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat Opdrachtnemer tijdig kan beschikken over:

 1. de voor de opzet van het werk benodigde gegevens;
 2. de benodigde ontheffingen, beschikkingen, vergunningen etc;
 3. de ruimte en/of de zaak waar de Prestatie dient te worden uitgevoerd;
 4. voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en werkgereedschap c.q. werktuigen;
 5. aansluitingsmogelijkheden voor elektrisch werkgereedschap c.q. werkmachines, verlichting, verwarming, gas, water, internet en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie en/of aansluitingsmogelijkheden.

6.5       Opdrachtnemer verplicht zich om de Opdrachtgever te informeren en te waarschuwen indien de vraagspecificatie, de informatie, gegevens of zaken die de Opdrachtgever ter beschikking stelt of de wijzigingen die de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer opdraagt klaarblijkelijk zodanige fouten bevatten of gebreken vertonen alvorens de Prestatie (verder) te leveren.

6.6       De Opdrachtgever verplicht zich om alle zaken die op grond van de Overeenkomst moeten worden geleverd in ontvangst te nemen zodra deze aan hem ter beschikking worden gesteld en te zorgen voor adequate en veilige opslag van de zaken. Aan de leveringsplicht zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Opdrachtnemer geleverde zaken aan de Opdrachtgever zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, tevens inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering. Indien Opdrachtnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Opdrachtnemer gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Opdrachtgever.    Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop zaken aan Opdrachtgever dan wel door haar/hem ingeschakelde derden worden geleverd.

6.7       Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan zaken die zich bevinden daar waar de zaken worden opgeslagen op aanwijzing van Opdrachtgever en/of waar de Prestatie door Opdrachtnemer wordt verricht. Onder schade wordt onder andere verstaan diefstal, beschadiging en verlies.

6.8       De benodigde opslag-, elektriciteit-, gas- en waterkosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

6.9       Indien Opdrachtgever zelf zorg dient te dragen voor levering van bepaalde materialen en gegevens en/of uitvoering van bepaalde onderdelen van de Prestatie, is Opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende vertragingskosten indien dit niet tijdig of niet norm conform geschiedt. Deze extra kosten worden volgens de gebruikelijke tarieven van Opdrachtnemer – bij de Opdrachtgever in rekening gebracht.

6.10     De overeengekomen of opgegeven (oplever)termijn  is immer indicatief en dus nimmer een fatale termijn tenzij tussen Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

6.11     Indien een (op)levertermijn is overeengekomen, gaat deze termijn in op de werkdag volgend op de Dag waarop alle in verband met de uitvoering van de Overeenkomst naar het oordeel van Opdrachtnemer noodzakelijke informatie en gegevens in het juiste formaat door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld en aan de overige noodzakelijke formaliteiten is voldaan en voor zover in verband met het uitvoeren van de Overeenkomst op een door Opdrachtgever aan te wijzen werkplek, grond, netwerk of systeem dient te worden gewerkt, dit/deze daartoe naar het oordeel van Opdrachtnemer in gereedheid is/zijn gebracht en Opdrachtnemer daar onbelemmerd toegang toe heeft of aan haar ter beschikking is/zijn gesteld.

6.12     Indien de uitvoering van de Overeenkomst door Opdrachtnemer niet binnen de overeengekomen (op)levertermijn kan plaatsvinden, zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk de (op)levertermijn opgeven, waarbinnen de Overeenkomst kan worden uitgevoerd.

6.13     Overschrijding van de overeengekomen (op)levertermijn door welke oorzaak ook ontstaan, geeft aan Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding noch vergoeding van enigerlei andere kosten.

6.14     Bij overschrijding van een tussen Partijen uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen fatale (op)levertermijn dient Opdrachtgever Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering aan de Overeenkomst te geven. Deze redelijke termijn zal minimaal gelijk zijn aan de helft van de oorspronkelijk overeengekomen (op)levertermijn voor de uitvoering van de betreffende Overeenkomst.

6.15     Wijziging(en) van de Overeenkomst en/of van de omstandigheden, meer- dan wel minder werk, uitbreiding of inperking, kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen (op)levertermijn door Opdrachtnemer wordt overschreden.

6.16     Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

6.17     Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de Prestatie ter zake de volgende fase op te schorten totdat Opdrachtgever haar (betalings)verplichtingen conform voorgaande fase volledig heeft voldaan, dan wel daarvoor zekerheid heeft verstrekt.

6.18     Opdrachtgever is verplicht een gebruikelijke en aantoonbaar voldoende dekkende CAR verzekering aan te gaan en te houden waarin Opdrachtnemer als medeverzekerde is opgenomen, en een kopie van de verzekeringspolis aan Opdrachtnemer op zijn eerste verzoek aan Opdrachtnemer te overhandigen.

Artikel 7 – Wijziging in of aanvulling op de Overeenkomst

7.1       De Prestatie omvat enkel de in de Overeenkomst gespecificeerde werkzaamheden, diensten en zaken.

7.2       Door Opdrachtgever na het tot stand komen van de Overeenkomst alsnog verlangde wijzigingen en/of aanvullingen in de uitvoering van de Overeenkomst, moeten door Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht.

7.3       Indien Partijen overeenstemming hebben bereikt over een bepaalde wijziging, meer- dan wel minderwerk, uitbreiding of inperking van de Overeenkomst, zal Opdrachtnemer de wijziging aan Opdrachtgever schriftelijk bevestigen. Uit deze schriftelijke bevestiging zal in ieder geval blijken wat de inhoudelijke, financiële en tijdsmatige consequenties van de wijziging zijn.

7.4       Alle kosten die gepaard gaan met het wijzigen van de Overeenkomst, worden door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer vergoed, zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot: ingekochte materialen en/of diensten, ingeschakelde hulppersonen, annuleringskosten etc.

7.5       Indien Opdrachtnemer voor het overige meent dat sprake is van meerwerk door onvoorziene omstandigheden, zal Opdrachtnemer daarvan zo spoedig mogelijk (schriftelijk) mededeling doen aan de Opdrachtgever tenzij onmiddellijk handelen is vereist. Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever een indicatie geven van de gevolgen voor de termijn van de voltooiing van de uitvoering van de Overeenkomst, alsmede van de aan het meerwerk verbonden kosten.

7.6       Indien de Opdrachtgever niet binnen 4 werkdagen na de ontvangst van de in lid 5 bedoelde

mededeling van Opdrachtnemer schriftelijk heeft laten weten bezwaar te hebben tegen het meerwerk, wordt de Opdrachtgever geacht dit meerwerk te hebben aanvaard en is de Opdrachtgever verplicht de daaruit voortvloeiende (extra) kosten aan Opdrachtnemer te vergoeden. Opdrachtgever is te allen tijde gehouden om de kosten verbonden aan het onmiddellijk handelen zoals gesteld in lid 5, aan de Opdrachtgever te vergoeden.

7.7       Indien een wijziging van de Overeenkomst schriftelijk is overeengekomen is de Opdrachtgever tevens verplicht aan Opdrachtnemer de overeengekomen prijs voor het tot het moment van wijzigen reeds door Opdrachtnemer geleverde, te vergoeden.

7.8       Opdrachtnemer heeft het recht om van eerder overeengekomen levertijden en doorlooptijden af te wijken voor zover als dat volgens Opdrachtnemer nodig is om de verplichtingen voortvloeiende uit de gewijzigde Overeenkomst na te kunnen komen.

7.9       Er is tevens sprake van meerwerk, indien als gevolg van het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens door Opdrachtgever, Opdrachtnemer de geplande werkzaamheden opnieuw en/of anders moet organiseren. Opdrachtnemer is gerechtigd de kosten voor meerwerk aan Opdrachtgever in rekening te brengen op basis van de ten tijde van de (op)levering geldende tarieven voor de gewerkte uren en gebruikte materialen.

Artikel 8 – Beëindiging van de Overeenkomst

8.1       Beëindiging van de Overeenkomst door de Opdrachtgever dient schriftelijk te gebeuren door het sturen van een e-mail aan info@rullensinstallatie.nl of het versturen van een aangetekende brief aan Opdrachtnemer.

8.2       Aan de beëindiging van de Overeenkomst zijn kosten verbonden. De Opdrachtgever is bij beëindiging van de Overeenkomst het overeengekomen bedrag verschuldigd vermeerderd met de door de beëindiging verbonden kosten verminderd met het niet geleverde en de niet gemaakte kosten. De winstderving wordt derhalve immer aan Opdrachtnemer vergoed. Indien er geen bedrag is overeengekomen worden de door Opdrachtnemer reeds uitgevoerde werkzaamheden en geleverde zaken vergoed, vermeerderd met de door de beëindiging verbonden kosten en vermeerderd met de gederfde winst.

Artikel 9 – Betaling

9.1       Indien geen andere schriftelijke afspraken zijn gemaakt tussen Partijen in de Overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen en/of voorschotten te worden voldaan binnen 14 Dagen na factuurdatum op een door Opdrachtnemer aan te wijzen rekening, dit geldt ook voor de eindafrekening. De op de bankafschriften van Opdrachtnemer aangegeven valutadag waarop een betaling is ontvangen geldt als de dag waarop de betaling is geschied.

9.2       Vorderingen worden geacht niet te zijn betaald, totdat Opdrachtgever de betaling ervan heeft aangetoond.

9.3       Een bezwaar met betrekking tot een factuur dient binnen 7 Dagen na factuurdatum schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld door het versturen van een email aan administratie@rullensinstallatie.nl De betalingstermijn wordt door een schriftelijk kenbaar gemaakt bezwaar niet opgeschort.

9.4       Opdrachtgever is niet bevoegd op de prijs enig bedrag middels verrekening wegens korting of wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

9.5       Afwijkende betalingsregelingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk tussen Partijen te worden overeengekomen.

9.6       Bij niet tijdige betaling door de Opdrachtgever binnen de gestelde termijn, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een voorafgaande schriftelijke sommatie en ingebrekestelling nodig is.

9.7       Iedere betaling van de Opdrachtgever strekt – indien van toepassing – in de eerste plaats ter voldoening van de door hem verschuldigde rente, incassokosten en administratiekosten aan Opdrachtnemer, en vervolgens ter voldoening van de openstaande vorderingen in volgorde van ouderdom.

9.8       Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, zal Opdrachtnemer de opeisbare hoofdsom vermeerderen met de wettelijke handelsrente per maand, een gedeelte van een maand voor een hele berekend, te berekenen vanaf de initiële vervaldatum tot aan de Dag van algehele voldoening.

9.9       Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, en Opdrachtnemer genoodzaakt wordt incassowerkzaamheden te verrichten teneinde betaling van de openstaande vordering af te dwingen, dan is Opdrachtnemer eveneens gerechtigd om alle werkelijk te maken kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso aan de Opdrachtgever door te berekenen De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% over het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 250,00.

9.10     Reclames, klachten of gemelde gebreken ontslaat de Opdrachtgever niet van haar betalingsverplichtingen.

Artikel 10 – (Op)levering van de Prestatie zijnde (technische) constructie, installatie en/of montage en aanverwante c.q. gerelateerde werkzaamheden

10.1     Tijdig vóór de dag waarop de Prestatie voltooid zal zijn, nodigt Opdrachtnemer Opdrachtgever (bij voorkeur schriftelijk) uit om tot opneming van de Prestatie over te gaan. De opneming dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 Dagen na voltooiing van de Prestatie plaats te vinden. De opneming geschiedt door Opdrachtgever in aanwezigheid van Opdrachtnemer of een daartoe aangewezen vertegenwoordiger, en strekt er toe te constateren of Opdrachtnemer aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst heeft voldaan.

10.2     De Prestatie wordt als opgeleverd beschouwd indien:

 1. Opdrachtnemer aan Opdrachtgever (bij voorkeur schriftelijk) heeft medegedeeld dat de Prestatie klaar is om te worden opgeleverd en de Opdrachtgever de Prestatie (bij voorkeur schriftelijk) heeft goedgekeurd;
 2. Opdrachtnemer aan Opdrachtgever (bij voorkeur schriftelijk) heeft medegedeeld dat de Prestatie klaar is om te worden opgeleverd en Opdrachtgever de Prestatie niet binnen een termijn van 8 dagen heeft gekeurd;
 3. Opdrachtgever (vroegtijdig) de Prestatie al dan niet na oplevering in gebruik heeft genomen;
 4. Opdrachtnemer de eindfactuur heeft verstuurd aan Opdrachtgever en/of de eindfactuur door Opdrachtgever is betaald.

10.3     Indien de Prestatie door Opdrachtgever wordt afgekeurd, dient Opdrachtgever Opdrachtnemer de gelegenheid te geven om eventuele geconstateerde gebreken binnen een redelijke termijn te verhelpen.

10.4     Indien de Prestatie in fasen en/of onderdelen worden geleverd, doet de niet-acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel niets af aan de acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel.

Artikel 13 – Klachten

13.1     Na  (op)levering is het (op)geleverde voor risico van Opdrachtgever en is Opdrachtnemer niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen, beschadigingen en/of vermissingen die de Opdrachtgever op het tijdstip van (op)levering redelijkerwijs had moeten ontdekken.

13.2     Opdrachtnemer verplicht zich om de bij (op)levering geconstateerde en erkende tekort­komingen binnen een redelijke termijn te herstellen.

13.3     Klachten over a) tekortkomingen met betrekking tot het (op)geleverde, die de Opdrachtgever niet redelijkerwijs had kunnen ontdekken op het tijdstip van Oplevering, of b) klachten over ernstige gebreken, dienen door de Opdrachtgever binnen 14 Dagen na ontdekking schriftelijk per aangetekend schrijven te worden gemeld aan Opdrachtnemer. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving vergezeld van beeldmateriaal van de tekortkoming(en) te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.

13.4     De vordering uit hoofde van een tekortkoming door Opdrachtgever is niet ontvankelijk als zij wordt ingesteld 12 maanden na (op)levering, ontbinding of beëindiging van de Overeenkomst.

13.5     Geen enkel recht op reclame bestaat indien het (op)geleverde of een deel daarvan, aan omstandigheden zijn blootgesteld die mogelijk de kwaliteit van het (op)geleverde kan  beïnvloeden of indien het (op)geleverde of een deel daarvan anderszins onzorgvuldig of ondeskundig wordt verwerkt, behandeld en/of gebruikt en/of niet wordt gebruikt en/of behandeld conform de specificaties c.q. de instructies van Opdrachtnemer en/of conform hetgeen is overeengekomen in de Overeenkomst.

13.6     Indien Opdrachtgever niet tijdig reclameert, vloeit er voor Opdrachtnemer uit een dergelijke reclame van Opdrachtgever geen enkele verplichting voort.

13.7     Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer worden geretourneerd. Retournering van zaken geschiedt voor rekening van Opdrachtgever.

13.8     Na ontvangst van de reclame stelt Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk een onderzoek in naar de gegrondheid daarvan. De Opdrachtgever dient Opdrachtnemer bij dit onderzoek behulpzaam te zijn.

13.9     In geval van een gerechtvaardigde reclame zal Opdrachtnemer de keuze hebben om:

(i) de zaken te repareren of te vervangen;

(ii) de reclame te (doen) verhelpen;

(ii) een redelijke vermindering van de prijs te crediteren.

Alle kosten, die uitgaan boven de enkele verplichting zoals omschreven bij punt (i t/m iii), zijn voor rekening van de Opdrachtgever. Voor gerepareerde respectievelijk vervangende onderdelen geldt geen nieuwe garantietermijn maar de lopende garantietermijn.

13.10   Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders tussen Partijen is overeengekomen, verstrekt Opdrachtnemer voor door Opdrachtnemer geleverde zaken geen andere garantie dan de garantie die derden aan Opdrachtnemer verstrekken.

Artikel 14 – Ontbinding- en/of opschortingsbevoegdheid

14.1     Indien de Opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen (waaronder betalingsverplichtingen) jegens Opdrachtnemer niet, niet tijdig op niet behoorlijk nakomt, is Opdrachtnemer gerechtigd – onverminderd alle overige aan Opdrachtnemer toekomende rechten – de nakoming van zijn verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten totdat de Opdrachtgever alsnog volledig zijn verplichtingen jegens Opdrachtnemer is nagekomen en zijn in geval van verzuim van de Opdrachtgever alle vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever direct en ineens opeisbaar.

14.2     Opdrachtnemer heeft, naast alle overige aan haar toekomende rechten, het recht de met de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst, zonder (verdere) voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke buitengerechtelijke verklaring te ontbinden indien:

 1. sprake is van blijvende overmacht als bedoeld in artikel 17 van deze algemene voorwaarden;
 2. ` aan de Opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, het faillissement van de Opdrachtgever wordt aangevraagd of de Opdrachtgever zelf zijn faillissement aanvraagt, de Opdrachtgever aan zijn schuldeisers een (onderhands) akkoord aanbiedt of (met dit doel) een vergadering van schuldeisers bijeenroept of indien met betrekking tot de Opdrachtgever toepassing wordt verzocht of verleend van de Wet schuldsanering natuurlijke personen;
 3. de onderneming van de Opdrachtgever wordt geliquideerd en/of de ondernemingsactiviteiten van de Opdrachtgever feitelijk worden gestaakt of naar een plaats buiten Nederland wordt verplaatst;
 4. Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn/haar verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

14.3     Opdrachtgever zal in de gevallen als genoemd in lid 2 hiervoor Opdrachtnemer onmiddellijk in kennis stellen en, in afwachting van verdere instructies van Opdrachtnemer passende maatregelen nemen ter bescherming van de belangen van Opdrachtnemer.

14.4     Opdrachtnemer heeft in geval van verzuim van Opdrachtgever het recht de Overeenkomst (buitengerechtelijk) te ontbinden, waarbij de Prestatie of een gedeelte daarvan, bij Opdrachtgever kan worden teruggehaald c.q. gevorderd en de na ontbinding nog resterende termijn(en) en/of  het nog resterende bedrag als schade kunnen worden gevorderd, onverminderd het recht van Opdrachtnemer om daarnaast of in plaats daarvan (aanvullende) schadevergoeding te vorderen en de verplichting van Opdrachtgever om de hieruit voortvloeiende kosten aan Opdrachtnemer te vergoeden.

14.5     Opdrachtnemer is voorts bevoegd de Overeenkomst (buitengerechtelijk) te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.

14.6     Indien Opdrachtnemer overgaat tot opschorting of ontbinding, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

14.7     Indien Opdrachtnemer overgaat tot ontbinding van de Overeenkomst, zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

14.8     Indien Opdrachtnemer de uitvoering van de Overeenkomst opschort, is Opdrachtgever aansprakelijk voor de door Opdrachtnemer door deze vertraagde aflevering te lijden schade.

14.9     Indien er gerede twijfel bij Opdrachtnemer bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de Opdrachtgever, is Opdrachtnemer bevoegd de uitvoering van de Prestatie op te schorten totdat door de Opdrachtgever zekerheid voor de betaling wordt verschaft, zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en zonder zelf afstand te doen van haar andere rechten uit deze Overeenkomst of de wet. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door Opdrachtnemer door deze vertraagde aflevering te lijden schade.

Artikel 15 – Aansprakelijkheid

15.1     Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

15.2     Opdrachtnemer is in geval van te late, foutieve of ondeugdelijke levering of gebreken van of aan de Prestatie en/of uitvoering van de Overeenkomst, in geen enkel opzicht aansprakelijk voor de hierdoor veroorzaakte (directe, indirecte, bijkomende, en of gevolg) schade aan Opdrachtgever en/of derden, behoudens voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer, haar medewerkers, of door haar ingeschakelde hulppersonen.

15.3     Opdrachtgever vrijwaart en stelt Opdrachtnemer, haar werknemers, en de door haar ingeschakelde hulppersonen schadeloos betreffende alle aanspraken van Opdrachtgever en/of derden ter vergoeding van door deze derden geleden schade als gevolg van een door Opdrachtgever aan deze derden geleverde zaak of dienst dat mede bestond uit door Opdrachtnemer geleverde zaken en/of diensten. De schadeloosstelling omvat mede de te maken procedurele en daarmee samenhangende kosten.

15.4     Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade en/of schadelijke gevolgen als deze het gevolg is van buitengewone omstandigheden waartegen Opdrachtnemer in verband met de aard van de te verrichten Prestatie geen passende maatregelen heeft behoeven te nemen en het onredelijk zou zijn de schade voor haar rekening te doen komen.

15.5     Opdrachtnemer is louter aansprakelijk voor schade aan andere werken en eigendommen van de Opdrachtgever voor zover deze door de uitvoering van de Prestatie is toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van Opdrachtnemer en/of medewerkers.

15.6     Elke aansprakelijkheid van de technisch aannemer vervalt, voor zover niet iets anders is overeengekomen, door verloop van zes maanden vanaf het tijdstip waarop de Overeenkomst door oplevering, ontbinding of opzegging is geëindigd.

15.7     In het geval dat Opdrachtnemer toch aansprakelijk mocht blijken te zijn en voornoemde uitsluiting van aansprakelijkheid niet mocht blijken te gelden, is de contractuele en/of buitencontractuele aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot (in separate en aflopende volgorde):

 • maximaal het bedrag dat Opdrachtnemer voor de Prestatie aan de Opdrachtgever heeft gefactureerd excl. BTW, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, verminderd met de out-of-pocket kosten ter zaken;
 • maximaal het bedrag der uitkering van de verzekeraar van Opdrachtnemer in voorkomend geval.

.15.8    Het bepaalde in dit artikel geldt mede ten gunste van medewerkers in dienst van Opdrachtnemer en van alle (rechts)personen waarvan Opdrachtnemer zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient en ten gunste van het concern waarvan zij deel uitmaakt.

Artikel 16 – Bescherming persoonsgegevens

16.1     Onverminderd de wettelijke bepalingen als vermeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere wettelijke regelingen en bepalingen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens nemen Partijen strikte vertrouwelijkheid in acht ten aanzien van de verwerking van de gegevens. Partijen zorgen ervoor dat de verkregen gegevens niet onbevoegd door derden kunnen worden ingezien of in handen van derden terechtkomt. Tevens zorgen Partijen voor een naar de stand van de techniek adequate beveiliging van de gegevens. Partijen zullen de gegevens slechts bewaren voor zover dit noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens verkregen zijn.

Artikel 17 – Overmacht

17.1     Opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk of verplicht tot het vergoeden van enige vorm van schade, indien en voor zover op haar rustende verplichtingen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

17.2     Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen en die de nakoming van de verplichtingen verhinderd zoals bijvoorbeeld brand, diefstal, overlijden, stakingen, personeelsproblemen, weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, operationele problemen, vervoersproblemen, alsmede wanprestatie door toeleveranciers van Opdrachtnemer,  en/of internetstoringen, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde zaken en financiële crisis. Gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

17.3     In geval van blijvende overmacht is Opdrachtnemer gerechtigd de Overeenkomst met de Opdrachtgever door middel van een schriftelijke verklaring en zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden. Opdrachtnemer is ter zake jegens de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige door de Opdrachtgever geleden schade, van welke aard en omvang dan ook.

17.4     In geval van tijdelijke overmacht is Opdrachtnemer gerechtigd de termijnen waarbinnen de       Overeenkomst moet worden uitgevoerd te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering geldt. Indien genoemde verhindering langer dan 4 maanden duurt, kan de Opdrachtgever (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst verlangen, zonder dat de Opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding, zulks onverminderd de (betalings-) verplichtingen van de Opdrachtgever ter zake van het reeds door Opdrachtnemer uitgevoerde deel van de Overeenkomst.

17.5     Indien Opdrachtnemer ten gevolge van overmacht is verhinderd haar verbintenissen ten aanzien van een of enkele van zijn Opdrachtgevers na te komen, maar niet de verbintenissen ten aanzien van alle Opdrachtgevers, is Opdrachtnemer gerechtigd naar eigen keuze te besluiten welke van de verbintenissen en tegenover welke Opdrachtgevers zij zal nakomen, evenals de volgorde waarin dit zal gebeuren.

17.6     Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 18 – Eigendomsvoorbehoud

18.1     Zolang de Opdrachtgever niet alle vorderingen die Opdrachtnemer op Opdrachtgever heeft, daaronder begrepen daarmee in verband houdende kosten zoals bijvoorbeeld heffingen, vervoerskosten, incassokosten en rente, door Opdrachtgever volledig zijn betaald of Opdrachtgever daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt Opdrachtnemer zich het volle eigendom voor van de geleverde Prestatie. Pas nadat Opdrachtgever alle vorderingen die Opdrachtnemer op Opdrachtgever heeft zijn betaald zal het eigendom van de Prestatie, of een deel daarvan, indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen op Opdrachtgever overgaan.

18.2     Opdrachtgever is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd de Prestatie, of een deel daarvan te gebruiken, te verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden en/of te vermengen c.q. te verwerken met andere zaken, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer en indien de doorverkoop of doorlevering plaatsvindt in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van Opdrachtgever. Indien doorverkoop door Opdrachtgever plaatsvindt draagt Opdrachtgever reeds bij het sluiten van de Overeenkomst met Opdrachtnemer de vordering(en) over aan Opdrachtnemer die Opdrachtgever door de verkoop op derde(n) verkrijgt. Indien Opdrachtgever overgaat tot vermenging c.q. verwerking draagt Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst het eigendom van de door de vermenging c.q. verwerking verkregen resultaat over aan Opdrachtnemer.

18.3     Het is Opdrachtgever voorts niet toegestaan om voor bedoelde eigendomsovergang de Prestatie of een deel daarvan te verpanden of aan derden enig ander recht daarop te verlenen zolang het eigendom niet op Opdrachtgever is overgegaan.

18.4     Opdrachtgever is verplicht al hetgeen onder eigendomsvoorbehoud is geleverd zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Opdrachtnemer te bewaren en op eigen kosten voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen diefstal, brand- en waterschade. Opdrachtgever dient de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Opdrachtnemer ter inzage te geven. Opdrachtgever draagt reeds bij het sluiten van de Overeenkomst alle vorderingen over aan Opdrachtnemer die betrekking hebben op voornoemde afgesloten verzekering.

18.5     Opdrachtnemer is gerechtigd al hetgeen onder eigendomsvoorbehoud is geleverd, ook indien Opdrachtgever overgegaan is tot verwerking c.q. vermenging met andere zaken en nog bij Opdrachtgever aanwezig is, terug te nemen c.q. te vorderen of te doen vorderen, indien Opdrachtgever niet voor tijdige betaling van de facturen zorg draagt of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. Opdrachtgever zal  Opdrachtnemer te allen tijde vrije toegang verlenen ter inspectie ervan en/of ter uitoefening van de rechten van Opdrachtnemer.

18.6     Alle kosten die Opdrachtnemer maakt en die verband houden met en voortvloeien uit het eigendomsvoorbehoud zullen bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht onverminderd de wettelijke mogelijkheden om de schade, directe en/of indirecte, op Opdrachtgever te verhalen, alles te vermeerderen met kosten en de wettelijke handelsrente.

18.7     Indien de Opdrachtgever de verplichtingen zoals gesteld in dit artikel niet of niet volledig nakomt, zal zij door dit enkele feit per gebeurtenis aan Opdrachtnemer een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete groot € 10.000,– verschuldigd zijn voor elke overtreding vermeerderd met € 750,– voor elke Dag dat deze overtreding voortduurt, onverminderd de wettelijke mogelijkheden om de daadwerkelijk geleden schade op Opdrachtgever te verhalen, alles te vermeerderen met kosten en de wettelijke handelsrente.

Artikel 19 – Geheimhouding & intellectuele eigendomsrechten

19.1     Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij van of over de andere Partij ontvangen en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst tussen Partijen.

19.2     Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der Partijen als zodanig is aangeduid alsook waarvan men het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet begrijpen.

19.3     Opdrachtnemer behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor op werken die zij creëert, gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Onder werken moet onder meer, maar niet uitsluitend, worden verstaan: adviezen, contracten, of andere schriftelijke stukken, werkwijzen, installaties, programmeringen, kostenramingen, illustraties, methoden, tekeningen, ideeën, schetsen etc. Opdrachtgever verkrijgt alleen het niet exclusieve, en niet overdraagbare gebruiksrecht op de intellectuele eigendommen van Opdrachtnemer zoals schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen.

19.4     Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de werken te wijzigen, of hierin veranderingen in aan te brengen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.

19.5     Het is Opdrachtgever verboden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer voornoemde werken te (doen) verveelvoudigen, openbaren, exploiteren, te gebruiken in eigen productieprocessen van Opdrachtgever en/of derden of aan derden ter beschikking te stellen in de ruimste zin van het woord.

19.6     Het is Opdrachtnemer toegestaan foto’s te maken van de door haar uitgevoerde Diensten en deze foto’s te gebruiken voor promotionele doeleinden zonder hiervoor enige vergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd te zijn. Opdrachtgever verklaart zich hiermee uitdrukkelijk akkoord.

19.7     Indien een Partij  de verplichting(en) zoals gesteld in dit artikel niet of niet volledig nakomt, zal zij door dit enkele feit per gebeurtenis aan de andere Partij  een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete groot € 10.000,– verschuldigd zijn voor elke overtreding vermeerderd met € 750,– voor elke Dag dat deze overtreding voortduurt , onverminderd de wettelijke mogelijkheden om de daadwerkelijk geleden schade op de overtredende Partij te verhalen.

Artikel 20 – Overige bepalingen

20.1     Opdrachtnemer is gerechtigd alle rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst, aan derden over te dragen. Opdrachtgever verklaart zich hiermee uitdrukkelijk akkoord.

20.2     Indien de onderneming van Opdrachtgever of een deel daarvan om welke reden dan ook, op welke wijze dan ook, en in welke vorm dan ook, wordt voortgezet in of samengebracht met een andere onderneming, dan ontstaat er voor wat betreft de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst met Opdrachtnemer een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de oorspronkelijke Opdrachtgever en de opvolgende onderneming.

20.3     Indien de Overeenkomst wordt aangegaan met twee of meer Opdrachtgevers zijn zij ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming daarvan.

20.4     Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel of ten dele nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, of anderszins ongeldig blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.

20.5     Op alle onder deze Algemene Voorwaarden gesloten Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse tekst  van deze Algemene Voorwaarden is verbindend en prevaleert boven vertalingen daarvan.

20.6     Geschillen, waaronder mede begrepen die welke slechts door een Partij als zodanig worden beschouwd, welke voortvloeien uit of verband houden met (de uitvoering) van deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en/of met de hieruit voorvloeiende of hiermee samenhangende overeenkomsten, alsmede overige rechtshandelingen,  zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Opdrachtnemer gevestigd is tenzij door regels van dwingend recht anderszins wordt bepaald.

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 2317526 d.d. 20 april 2021.